Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv33 Oppland AS i 2019. Innkrevingen begynte 5. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 40 338 50 909 1 301 1 642 - 20,8 %
Februar 42 167 44 267 1 454 1 581 - 8,0 %
Mars 31 841 45 940 1 027 1 482 - 30,7 %
1. kvartal 114 346 141 116 1 257 1 568 - 19,9 %
           
April 29 896 46 536 997 1 551 - 35,8 %
Mai 39 599 49 982 1 277 1 612 - 20,8 %
Juni 43 060 56 523 1 435 1 884 - 23,8 %
2. kvartal 112 555 153 041 1 237 1 682 - 26,5 %
1. halvår 226 901 294 157 1 247 1 625 - 23,3 %
           
Juli   56 599   1 826 - %
August   55 584   1 793 - %
September   51 194   1 706 - %
3. kvartal   163 377   1 776 - %
Sum akk.   457 534   1 676 - %
           
Oktober   48 842   1 576 - %
November   42 811   1 427 - %
Desember   41 049   1 324 - %
4. kvartal   132 702   1 442 - %
           
Sum året   590 236   1 617 - %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv33 Oppland AS i 2019. Innkrevingen begynte 5. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 50 909 33 679 1 642 1 086 51,2 %
Februar 44 267 33 394 1 581 1 193 32,6 %
Mars 45 940 36 704 1 482 1 184 25,2 %
1. kvartal 141 116 103 777 1 568 1 153 36,0 %
           
April 46 536 38 167 1 551 1 272 21,9 %
Mai 49 982 46 021 1 612 1 485 8,6 %
Juni 56 523 53 583 1 884 1 786 5,5 %
2. kvartal 153 041 137 771 1 682 1 514 11,1 %
1. halvår 294 157 241 548 1 625 1 335 21,8 %
           
Juli 56 599 53 200 1 826 1 716 6,4 %
August 55 584 54 178 1 793 1 748 2,6 %
September 51 194 51 489 1 706 1 716 - 0,6 %
3. kvartal 163 377 158 867 1 776 1 727 2,8 %
Sum akk. 457 534 400 415 1 676 1 467 14,3 %
           
Oktober 48 842 53 417 1 576 1 723 - 8,6 %
November 42 811 50 357 1 427 1 679 - 15,0 %
Desember 41 049 44 203 1 324 1 426 - 7,1 %
4. kvartal 132 702 147 977 1 442 1 608 - 10,3 %
           
Sum året 590 236 548 392 1 617 1 502 7,6 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv33 Oppland AS i 2018. Innkrevingen begynte 5. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 33 679 35 326 1 086 1 140 - 4,7 %
Februar 33 394 34 161 1 193 1 220 - 2,2 %
Mars 36 704 35 275 1 184 1 138 4,1 %
1. kvartal 103 777 104 762 1 153 1 164 - 0,9 %
           
April 38 167 40 908 1 272 1 364 - 6,7 %
Mai 46 021 46 361 1 485 1 496 - 0,7 %
Juni 53 583 51 362 1 786 1 712 4,3 %
2. kvartal 137 771 138 631 1 514 1 523 - 0,6 %
1. halvår 241 548 243 393 1 335 1 345 - 0,8 %
           
Juli 53 200 49 257 1 716 1 589  8,0 %
August 54 178 50 795 1 748 1 639  6,7 %
September 51 489 45 553 1 716 1 518   13,0 %
3. kvartal 158 867 145 605 1 727 1 583   9,1 %
Sum akk. 400 415 388 998 1 467 1 425   2,9 %
           
Oktober 53 417 46 148 1 723 1 489   15,8 %
November 50 357 39 278 1 679 1 309   28,2 %
Desember 44 203 37 607 1 426 1 213   17,5 %
4. kvartal 147 977 123 033 1 608 1 337   20,3 %
           
Sum året 548 392 512 031 1 502 1 403   7,1 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv33 Oppland AS i 2017. Innkrevingen begynte 5. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 35 426 - 1 143 - - %
Februar 34 181 - 1 221 - - %
Mars 35 290 - 1 138 - - %
1. kvartal 104 897 - 1 166 - - %
           
April 40 975 - 1 366 - - %
Mai 46 439 - 1 498 - - %
Juni 51 511 - 1 717 - - %
2. kvartal 138 925 - 1 527 - - %
1. halvår 243 822 - 1 347 - - %
           
Juli 49 465 - 1 596 -   - %
August 50 970 - 1 644 -   - %
September 45 600 - 1 520 -   - %
3. kvartal 146 035 - 1 587 -   - %
Sum akk. 389 857 - 1 428 -   - %
           
Oktober 46 165 - 1 489 -   - %
November 39 294 - 1 310 -   - %
Desember 37 617 33 208 1 213 1 230   - %
4. kvartal 123 076 33 208 1 338 1 230   - %
           
Sum året 512 933 33 208 1 405 1 230   - %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv33 Oppland AS fra åpning 5. desember 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli - - - -   - %
August - - - -   - %
September - - - -   - %
3. kvartal - - - -   - %
Sum akk. - - - -   - %
           
Oktober - - - -   - %
November - - - -   - %
Desember 33 208 - 1 230 -   - %
4. kvartal 33 208 - 1 230 -   - %
           
Sum året 33 208 - 1 230 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella-Totenvika, Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert